Etika Pedagang Muslim

Ustadz DR. Muhammad Arifin bin Badri. MA

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ke­luarga, dan sahabatnya.

Sejarah masuknya agama Islam ke negeri kita tercinta Indonesia sungguhlah unik dan menakjubkan. Betapa tidak, konon nenek moyang kita beragama Hindu dan Buddha dan di bawah kekuasaan keraja­an-kerajaan Hindu dan Buddha pula. Walau demikian, semua itu tidak dapat menghadang laju perger­akan para penyebar syi’ar Islam. Kisah sejarah ini semakin unik, karena nenek moyang kita memeluk agama Islam dengan sukarela, tanpa paksaan dan iming-iming materi. Keputusan berani mereka ini tentu berisiko berat, karena mereka pastilah berhadapan dengan para penguasa dan pemuka masyara­kat mereka. Bisa Anda bayangkan, kira-kira bagaimana sikap para pendeta, biksu, dan pemuka agama Hindu dan Buddha tatkala mengetahui pilihan masyarakatnya.

Tahukah Anda, siapakah tokoh-tokoh penyebar agama Islam di bumi Nusantara ini? Apakah profesi mereka yang berhasil mengislamkan nenek moyang kita? Konon, mereka adalah para pedagang mus­lim yang singgah di berbagai pelabuhan nusantara, lalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Seka­rang coba Anda bandingkan dengan kemajuan dakwah penyebaran syi’ar Islam di zaman sekarang. Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ada para juru dakwah zaman sekarang belum kuasa mengukirkan sejarah segemilang yang ditorehkan para pedagang kala itu.

Melalui tulisan sederhana ini, saya mengajak Anda mengenal sejauh manakah keluhuran perilaku pedagang muslim sehingga begitu memikat simpati masyarakat. Dengan mengetahui berbagai etika dan adab pengusaha muslim sejati, diharapkan Anda dapat merintis kembali sejarah emas tersebut.

 

ETIKA PERTAMA : KETULUSAN NIAT

Niat adalah dasar dan pembangkit segala bentuk ucapan dan tindakan. Bila niat Anda lu­lus dan luhur, niscaya ketulusan niat ini terpan­car dalam ucapan dan tindakan Anda. Seorang pedagang muslim menjalankan perniagaannya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak merendahkan diri dengan me­minta-minta. Dengan berniaga keluhuran jiwa seorang muslim terbukti dengan tercukupinya kebutuhan dan nafkah setiap orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

 

“Andai seorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar dan memanggulnya di atas punggungnya, se­hingga dengan itu ia dapat bersedekah dan mencu­kupi kebutuhannya (tidak meminta-minta kepada) orang lain, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik orang itu memberinya atau menolak permintaannya. Karena sesungguhnya ta­ngan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah (nafkahmu dari) orang-­orang yang menjadi tanggung jawabmu.” [1]

ETIKA KEDUA : TANGGUH DAN PANTANG MENYERAH

Di antara kepribadian pedagang muslim yang membedakannya dari selainnya ialah ke­tangguhan mental dan jiwanya. Berbagai aral yang melintang di jalan hidupnya tidak menjadikan semangatnya luntur. Kegagalan dan tan­tangan, yang kadang menghiasi perjuangannya, tidak menjadikannya lemah dan kendur sema­ngat. Dia akan selalu optimis dan menatap masa depan dengan penuh kepercayaan. Sembo­yannya hanya satu, “Selama hayat di kandung badan, maka keberhasilan dan rezekinya pasti­lah mengalir.” Semboyan ini bukanlah diperoleh dari sesuatu yang hampa, melainkan diperoleh dari janji Alloh dan Rosul-Nya.

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allohlah (datangnya). (QS. an-Nahl [16]: 53)

 

ETIKA KETIGA : TAWAKAL

Keimanan Anda—sebagai pengusaha mus­lim—kepada Alloh tidak menjadikan Anda bertopang dagu dan pasrah dengan setiap ke­nyataan. Keimanan terus mendorong Anda un­tuk berusaha tanpa kenal lelah. Walau demikian, Anda menyerahkan hasil dari usaha keras Anda kepada kehendak dan karunia Alloh.

Kamilah yang menentukan antara mereka penghidu­pan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memper­gu nakan sebagian lainnya. (QS. az-Zukhruf [43]: 32)

 

Betapa indah gambaran Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang tawakal berikut ini : “Andai engkau bertawakal kepada Alloh dengan se­benarnya, niscaya Alloh memberimu rezeki sebagaimana Alloh memberi rezeki kepada burung yang di pagi hari meninggalkan sarangnya dan ketika senja hari tiba, ia telah kenyang.” [2]

 

Coba Anda cermati burung-burung yang ada di sekitar rumah Anda. Di pagi hari, adakah bu­rung yang tidak meninggalkan sarangnya? Bila ada, maka dapat dipastikan itu adalah burung yang sedang menderita sakit. Dengan demikian, tawakal yang benar tidak menjadikan Anda ma­nusia pemalas. Akan tetapi, tawakal menjadikan Anda dapat menatap hari esok dengan penuh percaya diri tanpa ada kekhawatiran sedikit pun.

 

ETIKA KEEMPAT :  BERNIAGA NAMUN TIDAK LALAI DARI MENGINGAT ALLOH TA’ALA

Di antara karakter pengusaha muslim yang sangat indah dan membedakan Anda dari pe­ngusaha nonmuslim ialah senantiasa ingot ke­pada Alloh Taala. Dengan demikian, Anda se­nantiasa menjalankan kewajiban ibadah kepada Alloh tanpa terganggu oleh berbagai aktivitas perniagaan Anda.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Alloh dan dari inendirikan sholat dan menunaikan zakat. Me­reka takut kepada suatu hari yang padanya hati dan penglihatan bergoncang. (QS. an-Nur [41] 37)

 

Anda senantiasa sadar bahwa Alloh Ta’ala mengetahui setiap perbuatan dan ucapan Anda. Dan Anda pun percaya bahwa setiap ucapan dan perbuatan Anda pastilah mendapat balas­annya yang setimpal. Kesadaran ini menjadikan Anda waspada dan tidak menghalalkan segala macam cara dalam mencari keuntungan niaga.

 

“Jangan pernaht engkau merasa rezekimu telah datang, karena sesungguhnya tiada seorang pun hamba yang mati, hingga telah datang kepadanya rezeki terakhir yang ditentukan untuknya. Maka bertaqwalah engkau kepada Alloh dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah yang halal dan tinggalkan yang haram.”[3]

Anda berlaku santun dalam menjalankan perniagaan, karena Anda beriman bahwa harta kekayaan dunia bukanlah standar keberhasilan baik di dunia atau akhirat. Harta kekayaan hanyalah titipan dan bahkan ujian, apakah Anda bersyukur atau sebaliknya, kufur.

 

Dan ketahuilah bahwa harta benda dan anak keturunanmu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya Alloh, di Sisi-Nya terdapat pahala yang agung. (QS. al-Anfal [8] 28)

 

Anda percaya bahwa keberhasilan hidup tidaklah diukur dari banyak atau sedikitnya kekayaan Anda. Terlalu rendah dan hina bila ke­suksesan hidup diukur dengan materi.

 

“Andai dunia beserta isinya seberat sayap nyamuk niscaya Alloh tidak pernah memberi kesempatan kepada orang kafir untuk nieneguk walau hanya seteg­uk air minum”[4]

 

ETIKA KELIMA: JUJUR

Syari’at Islam mengajarkan untuk selalu ber­buat jujur dalam segala keadaan. Anda berlaku jujur walau secara lahir kejujuran Anda dapat menimbulkan kerugian pada diri Anda sendiri.

 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Alloh biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Alloh lebih tahu kemaslahat­annya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Alloh adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa’ [4]:135)

 

“Wahai para pedagang!” Spontan mereka menegak­kan leher dan pandangan guna memperhatikan se­ruan Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu beliau bersabda, “Sesung­guhnya para pedagang kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertaqwa kepada Alloh, berbuat baik, dan berlaku jujur.”[5]

 

Al-Qodhi ‘Iyadh rohimahulloh berkata, “Kebiasaan para pedagang adalah menipu dalam pernia­gaan dan berambisi untuk menjual barang da­gangannya dengan segala cara yang dapat me­reka lakukan. Tanpa terkecuali, dengan sumpah palsu dan yang serupa. Karenanya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memvonis mereka sebagai orang-orang jahat (fajir). Beliau hanya mengecualikan dari vonis ini para pedagang yang senantiasa menghindari hal-hal yang diharamkan, senantiasa memenuhi sumpah, dan jujur dalam setiap ucapannya.”[6]

 

ETIKA KEENAM : SENANTIASA MEMUDAHKAN ORANG LAIN

Perniagaan dan keuntungan bukanlah cita­-cita akhir Anda dari berniaga. Keuntungan ha­nyalah sarana untuk memudahkan urusan du­nia dan akhirat Anda. Wajar bila Anda selalu bersikap ringan tangan dan rendah hati pada setiap urusan termasuk ketika sedang berniaga.

Dari sahabat Jabir bin Abdillah rodhiyallahu ‘anhu, bahwa Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih.[7]

 

Sikap Anda ini merupakan cerminan nyata dari keimanan Anda bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sesaat, dan selanjutnya cepat atau lambat anda pasti berpindah ke alam akhirat. Karenanya, Anda tak kenal lelah untuk terus-­menerus menabur benih-benih kehidupan akhi­rat semasa hidup di dunia fana ini.

Pada suatu hari Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bercerita, “(Pada hari kiamat kelak) Alloh mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang pernah Dia beri harta kekayaan, kemudian Alloh bertanya ke­padanya, ‘Apa yang engkau lakukan ketika di dunia?’ (Dan mereka tidak dapat menyembu­nyikan dari Alloh suatu kejadian)[8] Sang hamba menjawab, ‘Wahai Tuhanku, Engkau telah me­ngaruniakan kepadaku harta kekayaan, dan aku berjual beli dengan orang lain, dan kebiasaanku (akhlaqku) adalah senantiasa memudahkan, aku meringankan (tagihan) orang yang mampu dan menunda (tagihan kepada) orang yang tidak mampu.’ Kemudian Alloh Ta’ala berfirman, Aku lebih berhak untuk melakukan ini daripada engkau, mudahkanlah hamba-Ku ini!’”[9]

Tidakkah Anda menjadi tergiur mendengar kisah Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas? Semasa di dunia perniagaan Anda berjalan lancar, harta melim­pah, dan temyata di akhirat, kekayaan Anda menghantarkan Anda ke pintu surga ?

 

ETIKA KETUJUH : MEMBELANJAKAN HARTA DI JALAN YANG BENAR

Manisnya kekayaan, mungkin saja menjadi­kan Anda lalai dan lupa daratan. Betapa tidak, segala yang Anda inginkan dapat terwujud de­ngan mudah berkat kekayaan Anda yang melim­pah. Betapa sering Anda bisa menahan diri dan bersikap bersahaja tatkala kantong Anda cekak. namun hal itu begitu berat untuk Anda lakukan bila kantong Anda tebal.

Keimanan dan keluhuran jiwa Andalah yang dapat menahan Anda dari sikap angkuh dan melampaui batas ketika berhasil mencapai kekayaan. Yang demikian itu karena Anda sa­dar bahwa suatu saat nanti kekayaan itu harus Anda pertanggungjawabkan, dari mana mem­perolehnya dan ke mana Anda membelanjakan­nya.

“Kelak pada hari kiamat, tidaklah kedua kaki seorang hamba dapat bergeser hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan; tentang ilmunya, apa yang ia perbuat dengannya; tentang hartanya, dari mana dan ke mana ia belanjakan; dan tentang badannya, untuk apa ia gunakan”[10]

PENUTUP

Semoga paparan singkat ini menggugah se­mangat dan iman Anda untuk memancarkan iman dan keluhuran jiwa Anda dalam setiap si­kap dan perbuatan Anda, tanpa terkecuali ketika Anda berniaga. Betapa besar pahala yang diraih bila Anda berhasil membuktikan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlaq mulia dan menempatkannya di atas segala ke­pentingan dunia. Wallohu Ta’ala A’lam..

 

Sumber: Majalah AL FURQON edisi 07 th. Ke 10 Shofar 1432H/Januari 2011M

Artikel: www.ibnuabbaskendari.wordpress.com


[1] HR. al-Bukhori kitab az-Zakah “Bab: La Shodaqota illa ‘anzhohri ghina” hadist no. 1362, dan Muslim kitab az-Zakah “Bab : Bayan anna al-yad al-‘ulya khoirun min al-yad as-sufla” hadist no. 1033.

[2] HR. Ahmad: 1/30

[3] HR. Ibnu Majah kitab at-Tijarot “Bab : al-Iqtishod fi tholabil ma’isyah” hadist no. 2144. oleh al-Albani, rohimahulloh hadist ini dinyatakan sebagai hadist shohih, Silsilah al-Ahadist ash-Shohihah: 6/209 no. 2607

[4] HR. at-Tirmidzi Kitab az-Zuhud “Bab : Ma ja’a fi hawani ad-dunya ‘alla Alloh Ta’ala hadist no. 2320

[5] HR. at-Tirmidzi Kitabal-Buyu’ “Bab :Ma ja’a fi at-Tujjar wa tasmiyatan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam Iyyahum” hadits no. 1210. hadits ini dinyatakan sebagai hadits shohih oleh al-Albani rohimahulloh, Silsilah Ahadits ash-Shohihah no. 2984

[6] Dinukil oleh al-Mubarokfuri dalam kitabnya Tithfatut Ahwadzi: 4/336

[7] HR. al-Bukhori Kitab al-Bai’ “Bab : As-suhulah wa as-samahah fis syiro’ wal bai’” hadits no. 1970

[8] QS. an-Nisa’ [4] :42

[9] HR. al-Bukhori Kitab al-Istiqrodh “Bab : Husnu at-taqodhi” hadits no. 2261 dan Muslim Kitab al-Musaqoh “Bab : Fadhlu inzhori al-mu’sir” hadits no. 1560

[10] HR. at-Tirmidzi Kitab Shifatul Qiyamah wa ar-Roqo’iq “Bab : al-Qiyamah” hadits no. 2416

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: